Privacy Statement

Teneinde gehoor te geven aan de Algemene Verordening Gegevensbestanden (AVG) hanteert Kamerkoor VOX de hierna volgende regels.

Van eventuele sponsoren en andere geldschieters leggen wij alleen met uitdrukkelijke toestemming naam en bereikbaarheidsgegevens (e-mail adres) vast en waar nodig ook KvK-nummer, voorzover—en voor zo lang—dit nodig is om communicatie over een bepaald muzikaal project te kunnen doen plaatsvinden.

Van alle zangers en andere musici met wie VOX contacten onderhoudt voor muzikale projecten die door of namens Kamerkoor VOX worden georganiseerd, worden alleen persoonsgegevens bijgehouden die relevant zijn voor eventuele deelname aan deze projecten. Deze persoonsgegevens bestaan uitsluitend uit de volledige naam, stemsoort, telefoonnummer en e-mailadres van de persoon in kwestie en worden slechts dan vastgelegd nadat de betrokkene:

  1. expliciet toestemming hiertoe heeft gegeven,

en

  1. op de hoogte is gebracht dat hij/zij deze toestemming zoals in 1. bedoeld, te allen tijde zonder opgave van redenen kan intrekken via het mailadres secretariaatvox@hotmail.com.

De lijst met persoonsgegevens zoals hierboven bedoeld zijn alleen ter inzage van het bestuur van de stichting Kamerkoor VOX en worden uitsluitend door dit bestuur gebruikt om de personen op die lijst te benaderen met het oog op deelname aan muzikale projecten door of namens VOX georganiseerd. In alle berichten die vanuit het bestuur van kamerkoor VOX worden verstuurd aan meer dan een persoon tegelijk, zullen de e-mail adressen van de geadresseerden altijd uitsluitend in de Bcc worden geplaatst zodat deze niet voor anderen zichtbaar zullen zijn. De gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt en zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden van de stichting Kamerkoor VOX.

De persoonsgegevens worden bewaard tot het moment waarop de betrokkene zijn/haar instemming intrekt, dan wel tot het moment waarop betrokkene heeft aangegeven niet langer beschikbaar te willen zijn voor projecten van of door Kamerkoor VOX georganiseerd.

Iedere betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aldus opgesteld oktober 2018 door het bestuur van stichting Kamerkoor VOX.

Bekijk ook onze facebook pagina!


Facebook


Login


Privacy statement